Polityka RODO

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (w skrócie nazywane RODO).

W Urzędzie Miasta Lubartów Państwa dane przetwarzane są tylko na podstawie:

 • obowiązujących przepisów prawa,
 • zawartych umów,
 • udzielonej zgody.

Poniżej znajdziecie Państwo tzw. „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”, czyli zbiór informacji o zasadach ich przetwarzania.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Poniższe zasady obowiązują od 25 maja 2018 roku.
  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Lubartów jest: Burmistrz Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów
 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Lubartów, a także przysługujących Państwu uprawnień, możecie się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Lubartów za pomocą adresu iod@um.lubartow.pl, tel. 81-85-52-018.
 3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Lubartów – przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta Lubartów;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miasta Lubartów;
  c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Lubartów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Lubartów.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
  przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,